1. AMAÇ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Nilay ÖZTÜRK tarafından hazırlanmıştır.

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Nilay ÖZTÜRK kişisel verilerinizin korunmasına büyük bir önem atfetmekte olup Dr. Nilay ÖZTÜRK ve muayenehane çalışanları, tarafınıza sunulan sağlık hizmeti sürecinde paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz olan; Kimlik Verilerinizi, İletişim Verilerinizi, Finans Verilerinizi, Müşteri İşlem Verilerinizi, Fiziksel Mekan Güvenliği Verilerinizi, İşlem Güvenliği Verilerinizi, Özel Sağlık Sigortası verilerinizi, Sağlık Güvencenize İlişkin Verilerinizi, Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Verilerinizi, Sağlık Verilerinizi, Genetik Verilerinizi, Biyometrik Verilerinizi, Aile Yakınlarınıza ilişkin kimlik, iletişim ve sağlık verilerini ve Şikayete veya talebe göre şekillenecek diğer sağlık verilerinizi işlemektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

2. başlıkta işlendiği belirtilen kişisel verileriniz; Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi, Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi, Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Mal Hizmet Üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/hizmet pazarlama Süreçlerinin yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kişisel veri/kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini, Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma, Randevu takibi, Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ilişkili özel bilgi yönetim sistemleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama, Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler amacıyla ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri nedeniyle tarafınızın rızası dahilinde işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 6. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hükmü, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “sözleşmenin kurulması veya ifası”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda açıkça ön görülmesi”, Kanunun 6. Maddesi uyarınca “açık rıza ile” ve iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak, sizin sözlü, yazılı, posta, e-mail, whatsapp vb. üzerinden fotoğraf veya yazılı paylaşımınız ile otomatik yollarla veya fiziki ortamlarda işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, kanun 6/3’üncü, 8. ve 9. maddeleri kapsamında tarafımızca;

 • Tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin eksiksiz gerçekleştirmesi, konsültasyon alınması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, hastanelerde gerçekleştirilen doğum, ameliyat, tedavi vb. süreçlerin eksiksiz devam etmesinin sağlanması amaçları ile tedavi görmeyi talep ettiğiniz hastanelere,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin eksiksiz gerçekleştirmesi, konsültasyon alınması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, görüş, danışmanlık ve öneri alınması için ilgili uzman hekime,
 • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin eksiksiz gerçekleştirmesi, konsültasyon alınması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, iş sürekliliğinin sağlanması, tahlil, film vb. laboratuvar tetkik veya görüntüleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçları ile ilgili laboratuvar veya görüntüleme merkezlerine,
 • Var ise; sizi bize yönlendiren anlaşmalı sigorta şirketleri vb. kuruluşlarla gereken işlemlerin yapılması amacıyla ilgili kurum veya kuruluşlara,
 • Fatura kesilmesi, finansal işlemlerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin korunması amaçları ile anlaşmalı mali müşavir/muhasebeciye, bankalara, ödeme sağlayıcı programlara
 • İş takibi, hasta tedavi ve muayene sürecinin takibi, randevu takibi, uzaktan hasta danışmanlığı, açık rızanızın varlığı halinde herhangi bir internet adresinden veya whatsapp, instagram vb. programlar kullanma sureti ile hizmet sağlayıcıları üzerinden sorularınıza cevap verme ve diğer iş sürekliliğine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve denetimi için anlaşmalı hizmet sağlayan otomasyon programları, telefon programları, internet adresleri vb. kullanılan program veya hizmet sağlayıcılarına,
 • Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,
 • Yine açık rızanız ile iletişim aracı olarak kullanılan sosyal medya hesapları, web sitesi, whatsapp, e-mail yollarıyla tarafımızla iletişime geçilmesi ve bu iletişimin birlikteliğimiz sonuna kadar devam etmesi halinde bu yollardan elde edilecek kişisel verilerin iş bu vasıtalarının sunucu gibi teknik gereçlerinin yurt dışında bulunması nedeniyle yurtdışına
 • Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara,
 • Talep halinde refakatçi, hasta yakını veya diğer 3. Şahıslara,
 • KVKK, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tıbbi gereklilik, mahkeme kararı veya hastanın / yasal mirasçılarının izin vermesi halinde hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi ile hastaya refakat edilmesi, hastanın kişisel eşyalarının / ilaçlarının teslim alınması ve teslim edilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla hasta aile üyelerine / yakınlarına, refakatçilerine, vekiline veya kanuni temsilcisine ve diğer izin verilen üçüncü kişilerle,

Aktarılmaktadır. Eğer paylaştığımız veriler sağlık veya cinsel hayata ilişkin verileriniz ise kanunun ön gördüğü hallerde açık rıza alınmadan, kanunun ön görmediği hallerde açık rızanızı alarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun belirlediği amacın gerçekleşmesi için orantılı ve ölçülü olarak işlenip; veri işlenme amacı doğrultusunda somut olaya göre belirlenen muhafaza süresinin geçmesi ve herhalde mevzuatta öngörülen muhafaza süresinin dolması halinde imha edilmektedir.

6. İLGİLİ KİŞİNİN KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kanunun verisi işlenen ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi uyarınca yazılı başvuru ile kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

Dr. Nilay ÖZTÜRK Muayenehanesi ’ne yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi (Alpaslan Mh. Kızılırmak Cad, Erendemir Apt. No 91/A KAYSERİ) adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini [email protected] e-posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

 

Dr. Nilay ÖZTÜRK

BİZE ULAŞIN

 Alpaslan Mh. Kızılırmak Cad
Erendemir Apt. No 91/A
Melikgazi / KAYSERİ
İLETİŞİM